Je bevind je nu op de oude website. Voor alle actuele informatie ga je naar de nieuwe website.

Prestige Vocal Groups

Algemeen Huishoudelijk Reglement

Doelstellingen

Prestige Vocal Groups, bestaande uit de handelsnamen Popkoor Prestige, ROCKkoor en Popkoor Première, streeft ernaar het grootste popkoor van Nederland te worden, verspreid over diverse locaties in heel Nederland. Elk koor heeft een ledenaantal van 75 tot 200 leden. Aspirant-leden van 12 tot en met 75 jaar komen voor toelating in aanmerking. Daarnaast wordt er gestreefd naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen.

De repetities zijn ter voorbereiding op latere uitvoeringen, concerten en shows. Enkele belangrijke doelstellingen zijn om een aantal malen per jaar deel te nemen aan diverse optredens en evenementen. Daarnaast organiseert Prestige Vocal Groups ook zélf concerten en shows, waarbij de nadruk ligt op het geven van een echte show met live band, spectaculair licht en geluid, kleding en choreografie.

Eisen aan de leden

 • De leden moeten beschikken over een redelijke zangstem.
 • Van de leden wordt verwacht dat zij over voldoende motivatie beschikken om deel te nemen aan repetities en uitvoeringen.
 • Aspirant-leden kunnen twee maal op proef een repetitie bijwonen. Daarna zal door de dirigent een stemtest worden afgenomen. Bij goedkeuring mag het aspirant-lid lid worden.
 • De leden moeten bereid zijn om deel te nemen aan uitvoeringen, concerten en shows.
 • De leden dienen daarnaast in een redelijke fysieke conditie te zijn, dit met het oog op de uitvoering van de choreografie.
 • Van de leden wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de inhoud van onderhavig reglement en dat zij bereid zijn tot naleving van de hierin geformuleerde regels.
 • Daarnaast zijn de leden op de hoogte van en akkoord met de algemene voorwaarden die Prestige Vocal Groups hanteert.

Repetities

 • Prestige Vocal Groups repeteert elke week op een vast moment, gedurende twee uur. Repetitiedagen en –locaties staan vermeld op de website. Aanbevolen wordt om de website regelmatig te bekijken.
 • Leden dienen in beginsel bij alle repetities aanwezig te zijn, tenzij er sprake is van een dringende (privé-) omstandigheid die dit verhindert. Daarnaast zullen leden thuis enig voorwerk moeten verrichten ter voorbereiding op de repetitie.
 • Een lid dat verhinderd is bij de repetitie aanwezig te zijn, dient per e-mail een bericht van verhindering te verzenden aan de dirigent. Gemiste repetities worden niet gerestitueerd.
 • Het koor maakt tijdens de repetities gebruik van de faciliteiten van de repetitielocatie. Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties is daarom niet toegestaan. Elke locatie heeft een bar waar consumpties kunnen worden aangeschaft.
 • Het is wel toegestaan om tijdens de repetities zelf water mee te nemen en te nuttigen.
 • Met het gebruik van alcohol dient men te wachten tot na de repetitie.

Contributie

 • Voor een lidmaatschap van Prestige Vocal Groups zijn de leden contributie verschuldigd.
 • Met ingang van 1 januari 2019 bedraagt de contributie €7,25 per repetitie (inclusief 21% BTW, onder voorbehoud van wijzigingen) en wordt per kwartaal vooraf in rekening gebracht.
 • Voor nadere regels omtrent de betaling van contributie worden de leden verwezen naar de algemene voorwaarden van Prestige Vocal Groups, die op de website kunnen worden geraadpleegd en desgewenst gedownload.

Muziekkeuze en artistieke leiding

 • De nummers die Prestige Vocal Groups zal instuderen en ten gehore zal brengen tijdens uitvoeringen, zijn voornamelijk van het pop, rock, soul en swing-genre. De dirigent bepaalt welke nummers door het koor worden ingestudeerd. De dirigent zal daartoe vragen om feedback en suggesties. De artistieke eindbeslissing wordt echter altijd genomen door de dirigent.
 • Arrangementen worden geschreven door Ton van Diepen of zullen door Prestige Vocal Groups worden aangekocht.
 • Van de leden wordt verwacht dat zij zelf de bladmuziek downloaden van de ledenpagina en dat zij zelf zorg dragen voor goed leesbare prints.
 • De leden mogen de bladmuziek niet uitlenen, kopiëren of voor andere doeleinden gebruiken dan de repetities of uitvoeringen.
 • De dirigent is de artistiek leider van het koor. De dirigent zal dan ook alle eindbeslissingen nemen inzake shows, concerten en optredens.

Kleding

 • Tijdens uitvoeringen en repetities met band dienen de leden kleding te dragen die door de dirigent is bepaald. Daarbij geldt de standaard kleurstelling van het betreffende merk, die te vinden is op de website.
 • Tijdens de repetities is de kledingkeuze vrij.

Ziekte/afwezigheid dirigent

Indien de dirigent niet zelf aanwezig kan zijn op de vaste repetitiedag, wordt er voor passende vervanging gezorgd of zal de repetitie worden verzet. Indien het niet mogelijk is om voor vervanging te zorgen of de repetitie te verzetten, worden de kosten van deze repetitie aan de leden gerestitueerd.

Vakanties en feestdagen

Er zijn geen repetities tijdens de zomervakantie, tussen de Kerst en Nieuwjaar en op nationale feestdagen.

Communicatie

Communicatie tussen het koor en de leden verloopt met name via de dirigent. Communicatiekanalen die gebruikt worden zijn de website, de ledenpagina, de pagina op Facebook en e-mail. Voor specifieke vragen of zaken van administratieve aard wordt de leden verzocht contact op te nemen met de administratie.