Je bevind je nu op de oude website. Voor alle actuele informatie ga je naar de nieuwe website.

Algemene voorwaarden Prestige Vocal Groups

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Prestige Vocal Groups: de VOF Prestige Vocal Groups, bestaande uit de handelsnamen Popkoor Prestige, ROCKkoor en Popkoor Première, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62907603 die wordt vertegenwoordigd door haar directie;

Leden: natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 12 jaar die als lid deel uitmaken van één der koren van Prestige Vocal Groups. Voor minderjarigen geldt dat zij enkel lid kunnen zijn met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Aspirant– lidnatuurlijke personen vanaf de leeftijd van 12 jaar die zich hebben aangemeld voor de proeflessen en de proefrepetities bijwonen.

Projectledennatuurlijke personen die op projectbasis- ten behoeve van een specifieke uitvoering- door Prestige Vocal Groups worden ingezet ter versterking  en verbetering van de kwaliteit van het koor.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op  diensten en activiteiten die worden geleverd en georganiseerd door Prestige Vocal Groups ten behoeve van haar leden.

Artikel 2 Doelstelling Prestige Vocal Groups

Prestige Vocal Groups is een  organisatie die streeft naar het opstarten en onderhouden van showkoren met een pop, rock en soul repertoire in de grotere steden van Nederland. Zij wil amateurzangers de gelegenheid bieden om te groeien en zich te ontwikkelen binnen een hechte groep van gelijkgestemden. Doel is om de hoogst mogelijke kwaliteit in zang en show te bereiken. Repetities zullen wekelijks plaatsvinden en worden geleid door een ervaren en enthousiaste dirigent.
Er is een team van dirigenten dat de koorleden zal aansporen tot zelfontplooiing en stemontwikkeling. Op de eerste plaats geschiedt dit door het onderling contact tussen de koorleden en daarnaast door het aanbod aan workshops en cursussen, waaraan koorleden zowel individueel als in groepsverband kunnen deelnemen.

Prestige Vocal Groups kent geen politieke, levensbeschouwelijke of godsdienstige grondslag. Lidmaatschap van het koor staat derhalve in beginsel open voor alle geïnteresseerden van 12 tot en met 65+ jaar.

Artikel 3 Totstandkoming lidmaatschap

 • Met inachtneming van het in artikel 4 en 5 van onderhavige algemene voorwaarden bepaalde, komt het lidmaatschap tot stand middels ‘aanmelding’.
 • Aanmelding geschiedt schriftelijk, via het op de website van Prestige Vocal Groups geplaatste inschrijfformulier: ‘Inschrijfformulier Lidmaatschap bij Prestige Vocal Groups’.
 • Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.

Artikel 4 Voorwaarden lidmaatschap

Tot (volwaardig) lid van het koor worden aspirant-leden toegelaten die:

 • De minimum leeftijd voor toelating hebben bereikt;
 • Over een redelijke zangstem en samenzangkwaliteiten beschikken;
 • De stemscan met goed gevolg hebben afgelegd;
 • Toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers indien zij jonger zijn dan 18 jaar.

Artikel 5 Aspirant-lidmaatschap

Het aspirant-lidmaatschap heeft een duur van maximaal 2 repetities (genaamd “proeflessen”. Binnen de proeftijd dient het aspirant-lid te laten zien dat hij/zij voldoende gemotiveerd is en actief deelneemt aan de repetities. Aan het einde van de proeftijd beslist de dirigent, gehoord de betrokkene, over de toelating. De betrokkene wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het besluit. Het lidmaatschap gaat in op de derde repetitie die het aspirant-lid volgt.

Artikel 6 Verplichtingen Prestige Vocal Groups

Prestige Vocal Groups is gehouden zorg te dragen voor:

 • Wekelijkse repetities (met uitzondering van vakantieperiodes, nationaal erkende feestdagen of bij overmacht, zoals extreme weersomstandigheden of rampen) onder leiding van een professioneel dirigent;
 • Geschikte en veilige repetitieruimten, bij voorkeur op een vaste locatie waarbij tevens sanitaire voorzieningen aanwezig dienen te zijn;
 • Adequate vervanging of verplaatsing van de repetitie bij afwezigheid van de dirigent;
 • Geschikte en leesbare bladmuziek die begrijpelijk is voor alle niveaus;

Artikel 7 Verplichtingen leden

De leden zijn gehouden:

 • Onderhavige algemene voorwaarden in acht te nemen;
 • Het Huishoudelijke Reglement in acht te nemen en zich te conformeren aan de daarin geformuleerde gedragsregels;
 • Blijk te geven van voldoende motivatie door regelmatig op repetities te verschijnen en deel te nemen aan de door Prestige Vocal Groups georganiseerde concerten, uitvoeringen en shows.
 • De contributie tijdig te voldoen, evenals de eventuele extra kosten verbonden aan de deelname aan cursussen, concerten, uitvoeringen en shows.

Artikel 8 Contributie en betaling

 • Prestige Vocal Groups brengt contributie in rekening voor een lidmaatschap. Bij inschrijving wordt een éénmalig inschrijfgeld van € 7,50 inclusief 21% BTW in rekening gebracht. De contributie wordt per aangeboden repetitie berekend en bedraagt per 1 januari 2019 €7,25 inclusief 21% BTW, onder voorbehoud van wijzigingen. De leden dienen de contributie per kwartaal vooruit te betalen. Betaling geschiedt ofwel handmatig door het lid ofwel via automatische incasso door Prestige Vocal Groups.
 • In geval van een handmatige betaling, wordt er € 3,50 extra administratiekosten per factuur in rekening gebracht. De rekening wordt tussen de 1steen de 15de van de eerste maand aan het begin van het nieuwe kwartaal aan de leden verstuurd.
 • De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. De verschuldigde contributie dient te worden overgemaakt op IBAN NL89RABO0300977328 t.n.v. Prestige Vocal Groups onder vermelding van ‘factuurnummer, naam lid, lidnummer, contributie kwartaal xx, jaartal’
 • Indien een lid verzuimt de contributie binnen voornoemde betalingstermijn te voldoen danwel de contributie niet kan worden geïncasseerd, zal het lid ten hoogste twee maal een herinnering ontvangen en in de gelegenheid worden gesteld om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen.
 • Blijft het lid in verzuim, dan zal hij/zij middels een aanmaning in gebreke worden gesteld. Het lid is alsdan de wettelijke administratiekosten van €40,- verschuldigd.
 • Indien voornoemde aanmaning is verzonden, wordt het lid de toegang tot de repetities ontzegt totdat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.
 • Aspirant-leden die na twee proefrepetities afzien van deelname aan Prestige Vocal Groups, zijn geen contributie verschuldigd.
 • Leden die gedurende het lopende kwartaal lid worden, zijn vanaf de inschrijfdatum contributie verschuldigd. De contributie wordt naar rato aan hen berekend. In geval van een opzegging ‘per direct’ bedraagt de minimale opzegtermijn één kalendermaand.
 • Indien een repetitie niet door kan gaan door overmacht (extreme weersomstandigheden, rampen), heeft het lid geen recht op restitutie.
 • Indien aan een uitvoering, concert of show extra kosten zijn verbonden, worden de leden daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Deze kosten worden per evenement in rekening gebracht.
 • Prestige Vocal Groups zal indien nodig gebruik maken van projectleden. Per project worden op individuele basis afspraken gemaakt over een bijdrage in de kosten van het project.
 • Prestige Vocal Groups houdt zich het recht voor om aan het begin van elk kalenderjaar de contributie te verhogen, minimaal met het dan geldende inflatiepercentage en maximaal passend bij het bedrijfsbelang.

Artikel 9 Cursussen en workshops

Ter bevordering van de kwaliteit van het koor worden door Prestige Vocal Groups -in samenwerking met derden- cursussen en workshops georganiseerd waaraan voor de leden extra kosten zijn verbonden. Regelmatige deelname aan deze activiteiten wordt aanbevolen, maar is niet verplicht.

Artikel 10 Gebruik bladmuziek

 • Voor zover de bladmuziek niet via de website van Prestige Vocal Groups aan de leden ter beschikking wordt gesteld, geldt dat partijen aan de koorleden in bruikleen worden gegeven dan wel te koop worden aangeboden.
 • Indien de bladmuziek in bruikleen wordt verstrekt, is het lid verplicht de hem verstrekte partijen zo zorgvuldig mogelijk te beheren. Hij /zij is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of niet tijdige teruggave.
 • Bladmuziek die aan de leden ten behoeve van een uitvoering in bruikleen is verstrekt, dient uiterlijk twee weken na de uitvoering van het desbetreffende werk te worden ingeleverd bij de dirigent.

Artikel 11 Opzegging door Prestige Vocal Groups

 • Prestige Vocal Groups is gerechtigd een lidmaatschap te beëindigen indien een lid zijn/haar verplichtingen –zoals geformuleerd in onderhavige algemene voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement- jegens Prestige Vocal Groups niet nakomt.
 • Opzegging door Prestige Vocal Groups geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij er dringende omstandigheden en/of dwingende redenen zijn die onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap rechtvaardigen.
 • Of voornoemde dringende omstandigheden/dwingende redenen zich voordoen, wordt door Prestige Vocal Groups beoordeeld. Dringende omstandigheden doen zich in ieder geval voor in geval van diefstal, vernieling, belediging en/of bedreiging van de dirigent, directie en koorleden.
 • De opzegging laat achterstallige financiële verplichtingen van het lid onverlet.

Artikel 12 Opzegging door een lid

 • Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te geschieden. Opzegging geschiedt per kwartaal of per direct. In geval van een opzegging ‘per direct’ bedraagt de minimale opzegtermijn één kalendermaand.
 • Het lid maakt bij voorkeur gebruik van het formulier ‘opzeggen’ dat Prestige Vocal Groups op haar website heeft geplaatst.
 • Reeds betaalde contributie wordt in beginsel niet gerestitueerd.
 • De opzegging laat achterstallige financiële verplichtingen van het lid onverlet.
 • In geval van overlijden van een lid eindigt het lidmaatschap automatisch. Eventueel te veel betaalde contributie zal worden gerestitueerd.

Artikel 13 Aansprakelijkheid Prestige Vocal Groups

 • Behoudens en voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen de beperking van de aansprakelijkheid uitsluiten, is Prestige Vocal Groups slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van haar opzet of grove schuld en aan haar toerekenbaar is.
 • Prestige Vocal Groups is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens een lid verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • De aansprakelijkheid van Prestige Vocal Groups is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 • Prestige Vocal Groups is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade. Prestige Vocal Groups is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en inkomstensderving.

Artikel 14 Overige bepalingen

 • Indien er een geschil ontstaat tussen een lid en Prestige Vocal Groups, treden partijen met elkaar in overleg teneinde het geschil te beslechten.
 • Indien zich een situatie voordoet waarin onderhavige algemene voorwaarden niet voorzien, kan er een –individuele- regeling worden getroffen die aansluit bij en recht doet aan de geest van deze algemene voorwaarden.
 • Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden als onverbindend moet worden aangemerkt, doet zulks niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 • Op alle door Prestige Vocal Groups geleverde diensten alsmede onderhavige algemene voorwaarden en andere reglementen, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Prestige Vocal Groups behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen.